תקנון

אתר 2click הינו אתר למסחר אלקטרוני (להלן: “האתר“) המופעל על ידי חב’ ארגול בע”מ (להלן: “החברה“). האתר מציע מגוון של מוצרים ממיטב היצרנים ו/או המשווקים ומוצעים למכירה דרך אתר 2click בלבד (להלן: “האתר”) בתנאים , במחירים ובאופן שייקבעו על ידי החברה מעת לעת.

א. כללי

1. מובהר כי תקנון זה מהווה מסמך משפטי מחייב שבין האתר לבין המשתמש ומשכך, מצהיר המשתמש כי קרא את התקנון היטב וכי הבין את תוכנו , את המשמעויות הנובעות ממנו וכי, רכישת מוצר באתר ו/או הרשמה לאתר מהווה הסכמה לתנאי התקנון.

2. במקרה של סתירה ו/או אי הבנה בין האמור בתקנון זה לבין פרסום ו/או הודעה ו/או מצג בנוגע לאתר, תגברנה הוראות תקנון זה.

3. החברה תהא רשאית , מעת לעת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות הוראות תקנון זה והוראות הסכם זה יחולו על שינוי כאמור. כמו כן, במקרה בו פעלה החברה במקרה מסויים באופן שונה מהאמור בתקנון, לא יהיה בכך כדי ליצור תקדים מחייב לגבי מקרים אחרים ולא יהיה בכך כדי לחייב את החברה לפעול בצורה זהה במקרים אחרים.

4. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. בכל מקרה בו מוזכר “האתר” יראו זאת גם כאילו נרשם “החברה” וההיפך.

5. תקנון זה חל רק לרוכשים והמזמינים דרך האתר ולא דרך הפעילות הסיטונאית של חברת ארגול.

ב. זכויות קניין רוחני

5. זכויות היוצרים ו/או פטנטים ו/או סודות מסחריים ו/או מדגמים ו/או תכנים ו/או נתונים ו/או עיצובים ו/או שמות מסחריים ו/או סימני מסחר של האתר המופיעים בו (להלן: “זכויות קניין רוחני”), הנם רכושה הבלעדי של החברה.

6. אין לעשות שימוש מכל מין וסוג , בין עם בהעתקה , בין אם בשכפול ובין אם בהפצה כלשהי של זכויות הקניין הרוחני של החברה, ללא הסכמה מפורשות ובכתב של החברה.

7. הפרת זכויות הקניין הרוחני של החברה, מהווים הפרת הדינים החלים על זכויות קניין רוחני ויחולו האיסורים הקבועים בדינים אלו.

ג. סודיות ופרטיות

8. האתר מתחייב לשמור על סודיות המידע שנמסר על ידי המשתתפים בעת ביצוע עסקה באתר.

9. האתר מתחייב לשמור את הפרטים ו/או הנתונים במאגר המידע של החברה, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, ויהוו נכסים של החברה, ומתחייב שלא להעביר את המידע לשום צד ג’, למעט בו חלה חובה על פי דין ו/או במקרה שבו עשה הרוכש שימוש בלתי חוקי באתר וכן במקרה בו נדרש להעביר את המידע על מנת לבצע את העסקה באתר כגון לספקים ו/או לחברות האשראי.

10. האתר עושה ככל שביכולתו על מנת לשמור על המידע המצוי במאגרי החברה. יחד עם זאת, ידוע לי כי האתר אינו יכול למנוע באופן מוחלט חדירה של צדדי ג’ למאגרי המידע של החברה ולחשיפת המידע באופן בלתי חוקי , ובמקרה שכזה לא תהיה לו כל טענה כנגד האתר ו/או לחברה.

ד. המוצרים

11. באתר יוצעו למכירה מוצרים מדגמים שונים , של חברות בהתאם לכמויות ולמחירים כפי שתחליט החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי. המוצרים יהיו חדשים באריזה מקורית, אלא אם צוין אחרת במפרט המוצר.

12. החברה תהיה רשאית להוסיף ו/או לגרוע מכמות המוצרים ו/או להוריד מוצרים שונים מהאתר הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

13. במקרה בו התגלה לחברה כי מוצר אשר הוצע למכירה אזל מהמלאי מסיבות שלא היו ידועות לאתר ו/או לחברה בעת ביצוע ההזמנה, החברה תודיע לרוכש, בתוך 2 ימי עסקים על ביטול העסקה מבלי שתהיה לרוכש כל טענה כנגד החברה או האתר, או שהחברה, לפי שיקול דעתה, תציע לרוכש מוצר חלופי.

14. המוצרים באתר יוצגו באמצעות תמונות אשר נועדו להמחשה בלבד. כמו כן, ליד כל מוצר יוצג המפרט הטכני שלו. במקרה שקיים הבדל בין התצלום לבין המפרט הטכני, יגברו המילים המתארות את המוצר על פני התמונה המתארת אותו.

15. במידה ורוכש קיבל מוצר שאינו תואם את המפרט הטכני למוצר אותו רכש, תינתן לרוכש האפשרות להודיע על רצונו להותיר את העסקה על כנה או לחילופין, להודיע על ביטול העסקה.

ה. רישום באתר והזמנת מוצרים

16. בעת הכניסה לאתר לצורך ביצוע עסקה, יהיה על הרוכש למלא טופס הכולל את הפרטים הבאים: שם פרטי ומשפחה,  סיסמא, דואר אלקטרוני, טלפון, כתובת.

17. מובהר כי מסירת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית ועלולה לגרום לאתר ו/או לחברה נזקים, ובמקרה שכזה שומרת לעצמה החברה את הזכות לנקוט בהליכים משפטיים בגין נזקים אלו.

18. מבלי למלא את כל הפרטים המופיעים בטופס, לא יוכל הרוכש להשתמש בשירותי האתר ולרכוש מוצרים. יחד עם זאת ראוי לציין כי אין כל חובה למסור את הפרטים הנ”ל.

19. הפרטים שנמסרו על ידי הרוכש יישמרו במאגרי החברה ויחולו הוראות תקנון זה ביחס לשמירה על סודיות ופרטיות. בכל הצעה יידרש המציע להקליד את סיסמתו לצורך זיהוי.

20. לאחר מילוי הטופס שבאתר ומסירת הפרטים הנדרשים, יוכל הרוכש למלא את פרטי כרטיס האשראי לרכישת מוצר אשר הוצע באתר.

21. ההזמנה תתועד במחשבי החברה והרישום וכל הנתונים אשר נרשמו במחשבי החברה, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהם. החברה תודיע לרוכש על קליטת הצעתו באמצעות הדואר האלקטרוני שמסר , אולם מובהר כי אין באישור על קליטת ההצעה משום התחייבות של החברה כלפי הרוכש לביצוע העסקה ואספקת המוצר הנרכש.

ו. אישור המכירה:

22. לאחר שהרוכש מילא את כל הפרטים הנדרשים ממנו לצורך ביצוע העסקה, תערוך החברה בדיקה של כרטיס האשראי
אל מול חברת האשראי.

23. סכום  רכישת  המוצר יתבצע באמצעות חשבון כרטיס האשראי. רק לאחר שיתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב ההצעה כהצעה שהתקבלה אצל החברה, והחברה תפעל לספק את המוצר הנרכש.

24. במקרה שבו תסרב חברת כרטיסי האשראי לכבד את העסקה והתחייבויותיו, תודיע החברה לרוכש על סירוב חב’ האשראי בכתובת הדואר האלקטרוני כפי שנמסרה על ידי הרוכש, ותינתן לו ההזדמנות להסדיר את אישור חב’ האשראי וזאת בתוך 72 שעות ממועד בו הודיעה החברה לרוכש על סירוב חב’ האשראי לביצוע העסקה. למען הסר כל ספק, רק עם אישור חב’ האשראי תחשב פעולת הרכישה כמושלמת. במידה וחברת האשראי לא תאשר את  העסקה, תבוטל עסקת המציע, והמוצר לא יסופק.

ז. אספקת מוצרים:

25. אספקת המוצרים תיעשה ע”י החברה ותהיה באחריותה הבלעדי, ויכולה להיעשות באמצעות שליחים או דואר רשום , לפי שיקול דעתה של החברה המציעה, לכתובת הרוכש בישראל כפי שעדכן אותה באתר.

26. אספקת המוצרים תתבצע אך ורק בימי עסקים, דהיינו, ימים א-ה, לא כולל שישי, שבת, חגים וערבי חג, בהתאם למועדים שנקבעו בדף המכירה ביחס למוצר הנרכש, ולאחר אישור מחברת האשראי המאשרת את העסקה. המועד לתחילת מניין הימים לאספקת המוצר יהיה מיום אישור חברת האשראי.

במקרה והלקוח בחר לאסוף בעצמו את המוצר ממחסני החברה, יש לעשות זאת רק לאחר ביצוע ההזמנה ואישור ההזמנה על-ידי החברה ותיאום מראש של מועד האיסוף עם נציגי החברה. המוצר יסופק רק עם הצגת טופס ההזמנה, כרטיס האשראי ותעודת זהות של הרוכש.

27. החברה לא תהיה אחראית לאיחור באספקת המוצר במקרה שנגרם בשל כח עליון כגון: מלחמה, שביתה או פגעי טבע, שיטפון, מלחמה וכו. החברה תודיע על האיחור לרוכש והיא תספק אותו בזמן סביר לאחר שיתאפשר הדבר. איחור במסירה במקרה  של כוח עליון אינו עילה לביטול העסקה על ידי הרוכש. הוראות אלו יחולו גם במקרה בו האיחור נגרם מסיבה שאינה בשליטתה של החברה ו/או שמקורה ברוכש כגון: שהרוכש לא מסר פרטיו נכונה.

28. במקרה של אספקת מוצרים ליישובים שמעבר לקו הירוק או יישובים שעקב מצב בטחוני, הכניסה אליהם כרוכה בסכנת חיים, יסופקו לרוכש בהתאם לתיאום עימו מראש, ובאין הסכמה על המקום, לפי הוראת החברה. החברה רשאית לשנות את דמי המשלוח במקרה בו אספקת המוצר הייתה ליישוב שמחוץ לקו הירוק או למקום בו קיימת סכנה בטחונית להיכנס אליו.

29. במקרה בו החברה לא תהיה מסוגלת לבצע אספקת מוצר במסגרת התחייבויותיה על פי תקנון זה, תהיה החברה רשאית לבטל את העסקה, ובמקרה שכזה, תחזיר החברה לרוכש את הכסף ששילם עד כה בגין רכישת המוצר.

30. המוצר יסופק לרוכש באופן אישי על ידי הצגת תעודת זהות ,  ובמקרה בו הרוכש יבקש לשנות את מקום האספקה ו/או יבקש לספק את המוצר לצד ג’, יעשה הדבר אך ורק בתיאום מראש של 2 ימי עסקים ובהודעה בכתב למשרדי החברה.

31. במקרה של איחור במשלוח  מסיבה הנעוצה בחברה, יהיה הרוכש זכאי לבטל את העסקה ללא דמי ביטול אך לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו.

ח. דמי משלוח:

32. דמי משלוח ישולמו על ידי הרוכש בנפרד מהתשלום עבור המוצר ובהתאם להוראות החברה כפי שיופיעו בדף המכירה של המוצר הנרכש.

33. דמי המשלוח ישולמו על ידי הרוכש במועד הרכישה או בהתאם לקבוע באתר ביחס למוצר הנרכש.

34. במקרה בו איסוף המוצר נעשה על ידי הרוכש בהתאם להוראת החברה, לא ישולמו דמי משלוח.

ט. ביטול עסקה:

35. הרוכש רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 (להלן: החוק).

36. הרוכש רשאי לבטל רכישת מוצר עד 14 יום מיום שסופק לו המוצר. הביטול יעשה אך ורק בהודעה בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני אל החברה.

37. ביטול עקב פגם או אי התאמה בין המוצר שהוזמן למוצר שהתקבל –  לא ייגבו דמי ביטול , וכספו של הרוכש יושב לו על ידי החברה בתוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול . המוצר יוחזר על חשבון הרוכש.

38. ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה במוצר – הרוכש יודיע בכתב או בדואר אלקטרוני לחברה על הביטול והסיבה לביטול. החברה תשיב לרוכש בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, ולא תגבה מהלקוח סכום כלשהו, למעט 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. אם סופק המוצר לרוכש, חלה על הרוכש החובה להחזיר את המוצר אל מחסני החברה. הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית , שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא כולל חשבונית המקור. מוסכם כי במקרה של ביטול כאמור יחוייב הרוכש בדמי משלוח במקרה בו המוצר נשלח לרוכש בין אם הגיע אליו ובין אם לאו.

39. החברה רשאית לבטל את ההזמנה בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

39.1 נפלה טעות באתר לגבי תיאור המוצר, מחירו , תנאי התשלום.
39.2 במקרה של תקלה בתקשורת האתר, לרבות תקלה במערכת תקשורת המחשבים, הטלפונים והפקס של החברה.
39.3 במקרה בו אזל המוצר מהמלאי בעת ביצוע ההזמנה. במקרה כזה, אם נגבה כסף, הוא יושב לרוכש במלואו.
39.4 כאשר המידע שנמסר על ידי הרוכש באתר אינו נכון.
39.5 ביטלה החברה את העסקה בהתאם לאמור לעיל, לא תהיה לרוכש כל טענה, מכול מין וסוג שהוא כנגד החברה.

40. במקרה שבו נעשה שימוש  כלשהו במוצר לא תהא לרוכש הזכות לבטל את העסקה.

י. אחריות:

41. החברה אינה נושאת בכל אחריות לטיב המוצרים, ולתכונותיהם. המוצרים הנמכרים על ידי החברה הינם באריזתם המקורית ואליהם מצורפת תעודת אחריות של המוצר. האחריות על מגוון המוצרים הינה באחריות של היבואנים והיצרנים של המוצרים, על פי כתב האחריות המצורף למוצר, ובכל מקרה של תקלה, על הרוכש לפעול בהתאם לתעודת האחריות ולפנות ליצרן ו/או ליבואן.

42. החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם לרוכש ו/או  לצד שלישי.

יא. סמכות שיפוט:

43. בכל מקרה של מחלוקת, בין הרוכש לבין האתר, יחול הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבית משפט המוסמך בתל אביב.